Over plastics recycling

Hoe wordt plastic gerecycled?

De meeste plastics zijn in theorie recyclebaar. Doordat plastics zo verschillend zijn, maakt het dat deze stroom lastig te recyclen is. Binnen het veld van Plastic Recycling is Mechanische Recycling min of meer een “mature technology”, maar wordt effectief inzetten van deze technologie vooral gehinderd door de zuiverheid van de toevoerstroom. Qua energiegebruik en CO2-emissie zou deze technologie echter zoveel als mogelijk toegepast dienen te worden. Echter, deze technologie moet in de keten aangevuld te worden met duidelijke standaarden, betere sorteertechnieken en “design for recycling”. Daarnaast is chemische recycling van onmisbaar belang voor de circulaire economie om gebruikte materialen op te waarderen zodat zij opnieuw ingezet kunnen worden voor hoogwaardige(re) toepassingen. In die zin is het een sleuteltechnologie voor de missie Circulaire Economie van het missie-gedreven innovatiebeleid van de overheid.

Welke (wetenschappelijke) disciplines zijn nodig?

De bijbehorende thematiek kan schematisch worden samengevat als een matrix van vier kerndisciplines en vier recyclingmethoden. Vier (chemische) kerndisciplines, A. materiaalkunde en -synthese, B. katalyse, C. analyse en D. proces- en scheidingstechnologie zijn de bouwstenen voor de technologische innovatie van chemische recycling. Voor elk van deze disciplines bestaan publiek-private samenwerkingsverbanden (Communities of Innovation) die zich ten behoeve van de innovatie in recycling van plastics in dit platform verenigen.

Voor optimaal behoud van waarde en (economische) efficiëntie moeten recyclingmethoden (afhankelijk van de samenstelling en de kwaliteit van het aangeboden gebruikte materiaal) is een gecascadeerd recyclingsysteem nodig gericht op maximaal waardebehoud van de materialen.

Wat zijn de oplossingrichtingen?

In het geval van plastics denkt men aan vijf oplossingsrichtingen voor recycling:

  1. Karakteriseren & sorteren
  2. Mechanische recycling
  3. Dissolutie/extractie
  4. Solvolyse
  5. Thermochemische recycling

Dit samenspel van chemische kerndisciplines en recyclingtechnologieën dient de drie Meerjarige Missiegedreven InnovatieProgramma’s (MMIP’s), Kennis- en Innovatie Agenda voor de Circulaire Economie (KIA-CE), i.e. (a) Ontwerp voor Circulariteit, (b) Circulaire Grondstofketens en Processen, (c) Vertrouwen, gedrag en acceptatie en moet vanwege de schaal waarop plastics gefabriceerd en gebruikt worden internationaal (d) ingebed worden. Over dit gehele driedimensionale veld speelt voor alle disciplines en oplossingrichtingen data (genereren, delen en gebruik), innovation en learning communities en standaardisatie een cruciale rol. De interactie van de hierboven genoemde matrix met deze lijnen laten zich als volgt weergeven.

Menu