Organisatie

Het Nationaal Platform Plastics Recycling versnelt innovatie en publiek-private samenwerking op het gebied van plastics recycling op de hele kennisketen.

Het Nationaal Platform Plastics Recycling (NPPR) kent de volgende hoofdtaken:

  • Betrekken van relevante partijen uit het innovatieve MKB en industrie.
  • Bijeenbrengen van de (wetenschappelijke) disciplines die voor innovatie op het gebied van recycling cruciaal zijn, zoals die op het gebied van materiaalkunde en -synthese, katalyse, analyse, proces- en scheidingstechnologie.
  • Stimuleren van kennisuitwisseling tussen plastics recycling initiatieven in Nederland en het actief bevorderen van samenwerking over de gehele innovatieketen (universiteiten/instituten, toegepaste onderzoek organisaties (TO2), rijkskennisinstellingen (RKI), hogescholen, bedrijven) en tussen relevante (wetenschappelijke) disciplines.
  • Organisatie van het veld: bij elkaar brengen van bedrijfsleven, kennisinstituten en ontwikkelingspartners rondom plastic recycling en verbinden van lopende initiatieven.
  • Het in kaart brengen van de huidige stand der techniek en van daaruit signaleren van witte vlekken en kansen voor onderlinge samenwerking, het actief stimuleren van initiatiefvorming en het adviseren richting de overheid.
  • Eén aanspreekpunt voor publiek-private samenwerking op het gebied van plastic recycling in Nederland.
  • Communiceren over plastics recycling en chemische recycling in het bijzonder: sleuteltechnologie voor het aanpakken van plastic afval, technologie voor het reduceren van CO2-emissies in de levenscyclus van kunststoffen en bron van nieuwe economische kansen.

Kernteam
Het platform is samengesteld uit een kernteam waarin partijen zitting hebben die een rol spelen om PPS-samenwerking rondom Plastic Recycling tot stand te brengen.

Bekijk hier de samenstelling van het kernteam.

Klankbordgroep

Bekijk hier de samenstelling van de klankbordgroep.

Menu