Organisatie

Het Nationaal Platform Plastics Recycling versnelt innovatie en publiek-private samenwerking op het gebied van plastics recycling op de hele kennisketen.

Het Nationaal Platform Plastics Recycling (NPPR) kent de volgende hoofdtaken:

  • Betrekken van relevante partijen uit het innovatieve MKB en industrie.
  • Bijeenbrengen van de (wetenschappelijke) disciplines die voor innovatie op het gebied van recycling cruciaal zijn, zoals die op het gebied van materiaalkunde en -synthese, katalyse, analyse, proces- en scheidingstechnologie.
  • Stimuleren van kennisuitwisseling tussen plastics recycling initiatieven in Nederland en het actief bevorderen van samenwerking over de gehele innovatieketen (universiteiten/instituten, toegepaste onderzoek organisaties (TO2), rijkskennisinstellingen (RKI), hogescholen, bedrijven) en tussen relevante (wetenschappelijke) disciplines.
  • Organisatie van het veld: bij elkaar brengen van bedrijfsleven, kennisinstituten en ontwikkelingspartners rondom plastic recycling en verbinden van lopende initiatieven.
  • Het in kaart brengen van de huidige stand der techniek en van daaruit signaleren van witte vlekken en kansen voor onderlinge samenwerking, het actief stimuleren van initiatiefvorming en het adviseren richting de overheid.
  • Eén aanspreekpunt voor publiek-private samenwerking op het gebied van plastic recycling in Nederland.
  • Communiceren over plastics recycling en chemische recycling in het bijzonder: sleuteltechnologie voor het aanpakken van plastic afval, technologie voor het reduceren van CO2-emissies in de levenscyclus van kunststoffen en bron van nieuwe economische kansen.

Kernteam
Het platform is samengesteld uit een kernteam waarin partijen zitting hebben die een rol spelen om PPS-samenwerking rondom Plastic Recycling tot stand te brengen.

Partij Naam Representeert
Technisch voorzitter ttv opstart platform
Emmo Meijer hele thematiek – verbinder van partijen
Topteam Chemie Tom van Aken MKB
TKI Chemie/missie CE Oscar van den Brink KIA Chemie, KIA CE
DPI Ernst Jan van Klinken Polymeren
ISPT Sascha Kersten Procestechnologie
TI COAST Taco van der Maten Meet- en detectietechnologie
NIOK/VIRAN ntb Katalyse
TNO Jan Harm Urbanus TNO
BioBTX Ton Vries MKB
Topteam Chemie Bert Weckhuysen Wetenschap
Afvalfonds ntb Afvalbeheer, inzameling en recycling
 

Secretarissenteam

Missie CE Esther Zondervan
TKI Chemie Maurits Boeije
cc EZK Paul Vetter
cc EZK Eline van der Hoek Ook versnellingstafel Chemische Recycling
cc I&W Bas Warmenhoven
cc Topsector Chemie Mark Schmets
Menu