221 miljoen voor Duurzame MaterialenNL: impuls voor ontwikkeling en opschaling van circulaire plastics

Het kabinet investeert 221,4 miljoen euro in het groeifondsprogramma Duurzame MaterialenNL om de ontwikkeling en opschaling van duurzame materiaalinnovaties aan te jagen. Dat maakte Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de onafhankelijke commissie van het Nationaal Groeifonds, op 14 april bekend. Duurzame MaterialenNL is een breed nationaal initiatief dat zich richt op materialen voor de energietransitie, constructieve materialen en circulaire plastics. We zijn trots dat het thema circulaire plastics, waarbij circulair denken, ontwerpen en handelen centraal staan, is toegewezen. We gaan ons inspannen om te zorgen dat we aan alle voorwaarden voldoen zodat we het gehele bedrag kunnen investeren om te zorgen dat het project bijdraagt aan het verdienvermogen. Met de uitvoering van dit 8-jarig programma spannen de overheid, bedrijven en kennisinstellingen zich in voor het halen van de circulariteitsdoelen om 50% van alle plastics te recyclen in 2030. Hiermee bestrijden we klimaatverandering, verminderen we het gebruik van fossiele grondstoffen en verminderen we milieuvervuiling. Daarbij wordt het duurzaam verdienvermogen van Nederland versterkt.

Duurzame MaterialenNL is opgezet door het MaterialenNL Platform en ingediend bij het Nationaal Groeifonds door het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Het totale voorstel bevat drie belangrijke materiaalsectoren met grote economische en duurzaamheidspotentie: Energiematerialen, Constructieve materialen en Circulaire plastics, waarvan het laatste deel nu toegewezen is. Het circulaire plastics programma draagt bij aan de cruciale opgave voor de circulaire economie. Dit programma richt zich het ontwerp van plasticmaterialen, sortering en karakterisatie, industrialisatie van plastics recycling en de systeemintegratie die nodig is voor het sluiten van de waardeketens en acceptatie van de technologie in de samenleving.

David Pappie, directeur Topsectoren & Industriebeleid bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat:
Het groeifonds investeert met dit voorstel in de benodigde innovatie en opschaling van circulaire plastics. Dit moet ervoor zorgen dat we de keten sluiten: minder plastics in het milieu en minder plastics naar de afvalverbranding. Een geweldige kans voor Nederland om deze maatschappelijke uitdaging te verbinden aan de sterktes aan Nederlandse kennisinstellingen en in de chemische industrie. Ik kijk ernaar uit om samen met MaterialenNL een circulair plastics ecosysteem in Nederland een flinke stap dichterbij te brengen.

Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat:
Het Nationaal Groeifonds is ingesteld om de belangrijkste problemen van deze tijd aan te pakken, op een manier die goed is voor het milieu én die positief bijdraagt aan de portemonnee. Duurzame MaterialenNL doet precies dat: de aangesloten bedrijven en kennisinstellingen willen zich met de overheid inzetten om een aantal grote grondstofstromen duurzamer te maken. Het project heeft voorwaardelijk geld gekregen, om te zorgen dat we met betere technieken meer nieuw plastic kunnen maken uit plasticafval. Aangezien ik wil dat Nederland in 2050 volledig circulair is, ben ik trots dat de partners binnenkort aan de slag kunnen met de concrete projecten uit het voorstel. Ik ben daarnaast benieuwd of ze met de waardevolle suggesties van de Adviescommissie de voorstellen voor de bouw en energietransitie kunnen aanscherpen.

Materialen en duurzaamheid
De economische groei van de afgelopen eeuw ging helaas gepaard met een enorme groei in het gebruik van materialen, de emissie van broeikasgassen en milieuvervuiling. De komende decennia moeten we de overgang realiseren naar economisch rendabele productie en gebruik van duurzame en volledig circulaire materialen met nieuwe functionaliteiten. Dat wordt ook wel de materialentransitie genoemd. Duurzame MaterialenNL maakt van Nederland de koploper in de materialentransitie op mondiaal gebied door knelpunten te slechten in de opschaling van laboratorium naar productie van duurzame materiaalinnovaties.

Circulaire plastics
Het voorstel MaterialenNL richt zich op de grootste polymeer-gebaseerde materiaalstromen. Deze worden gebruikt in verpakkingen, bouw, vervoer, elektronica, land- en tuinbouw, consumentengoederen en textiel. De grootste uitdaging om van een lineaire waardeketen (van productie naar afval) naar een circulaire waardeketen te komen is het betrekken van alle partijen in de keten. In het voorstel zullen meer dan 150 partijen, van producent, verpakker, brand owner, afvalinzamelaar tot recycler samenwerken om de waardeketens te sluiten.

We doen dit door te focusseren op verschillende knelpunten op het gebied van ontwerp van plastic materialen, sortering en karakterisatie, industrialisatie van plastics recycling en programma’s die nodig zijn voor de integratie van deze technologieën in de samenleving. Naast de 186 miljoen euro van het groeifonds zal er 346 miljoen euro bij worden gelegd door voornamelijk private partijen. Daarnaast stelt de commissie 35 miljoen euro beschikbaar voor onderdelen van Dwarsverbanden 2 en 3: Brightlands Circular Space en het kraamkamerprogramma.

Film Duurzame MaterialenNL
Bekijk hier de introductiefilm van het voorstel Duurzame MaterialenNL, waarin de initiatiefnemers het programma introduceren en toelichten.

Consortium
Duurzame MaterialenNL wordt ondersteund door een consortium van meer dan 300 samenwerkende partijen bestaande uit universiteiten, hogescholen, kennisinstellingen, midden- en kleinbedrijf, multinationals, start-ups en maatschappelijke organisaties. Initiatiefnemer van het onderdeel circulaire plastics is het Nationaal Platform Plastics Recycling kernteam waarin partijen zitting hebben die een rol spelen om PPS-samenwerking rondom Plastic Recycling tot stand te brengen. Dit kernteam wordt voorgezeten door boegbeeld Chemie Jacqueline Vaessen en bestaat uit afgevaardigden vanuit topteam chemie, TKI Chemie/missie CE, TNO, DPI, ISPT, ARC CBBC, TI COAST, NIOK/VIRAN, NRK en VNCI.

Vragen naar aanleiding van dit bericht?
Neemt u contact op met het secretariaat van Platform MaterialenNL of Nationaal Platform Plastics Recycling (NPPR) via;
– E-mail: secretariaat@materialennl-platform.nl
– E-mail: info@nppr.nl

Woordvoerder namens dit voorstel is Esther Zondervan, coördinator Circulaire Plastics van de stuurgroep Duurzame MaterialenNL. Interviewverzoeken lopen tevens via het Platform MaterialenNL-secretariaat.

Bekijk hier het MaterialenNL netwerk van demonstrators en faciliteiten

Menu